fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De rechtsverhouding die ontstaat tussen Add Value Media CommV, rechtspersoon naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Elzenlaan 91, 2500 Lier, BE 0745439357, en de klant wordt beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden.

De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor Add Value nadat wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Artikel 2: Offertes

Op vraag van de klant stelt Add Value een individuele offerte op met uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en Add Value tarieven en prijzen. Deze offertes zijn steeds opgesteld in regie en de prijsberekeningen hebben steeds een indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs wordt overeengekomen tussen Add Value en de klant.

Deze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

De geldigheidsduur van de offerte wordt vermeld in de offerte zelf. Indien de geldigheidsduur niet vermeld staat wordt deze berekend op 30 (dertig) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending.

Indien een offerte wordt vergezeld van een voorontwerp impliceert deze opmaak niet automatisch een opdrachtbevestiging vanwege Add Value. De klant verkrijgt geen rechten uit de opmaak van dit voorontwerp.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte, alsook het eventuele voorontwerp, door de klant. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties tussen Add Value en de klant. Een mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen is evenzeer geldig. Add Value start hierna het project op.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen. Deze herroeping zal echter geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de bijkomende betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken.

Artikel 4: Voorschotten

Wanneer de klant de offerte aanvaard heeft zoals supra beschreven, wordt de klant gevraagd een voorschot van 50% (vijftig procent) van de totale som te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, tenzij anders werd bedongen. Add Value kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de betaling van het voorschot.

Indien de klant, na de aanvatting van de werken door Add Value, zijn bevestiging herroept, afziet van de opdracht of de opdracht wijzigt, zullen reeds betaalde voorschotten niet worden terugbetaald door Add Value.

Artikel 5: Opleveringstermijn

De meegedeelde termijnen voor oplevering hebben een louter indicatief karakter. Add Value staat garant voor kwalitatief werk en heeft het recht om de oplevering met maximaal 20 (twintig) werkdagen uit te stellen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enigerlei wijze in het gedrang brengt. Add Value houdt zich eraan de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Artikel 6: Uitvoering

Omtrent de uitvoering van de opdrachten ontstaat er steeds een inspanningsverbintenis tussen Add Value en de klant.

Add Value beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. De uitvoering van de opdracht gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector, aan de hand van recente inzichten en technologieën.

Add Value mag hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien zij dit nodig acht voor de goede uitvoering van de opdracht. Add Value heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

De klant houdt zich eraan om alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerkingshandelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder noodzakelijke medewerkingshandelingen wordt o.a. (maar niet limitatief) verstaan: het verstrekken van noodzakelijke gegevens, paswoorden, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van communicatie. De klant aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen heeft voor de vooropgestelde opleveringstermijn en de kosten. Eventuele negatieve gevolgen van een gebrek aan medewerking in hoofde van de klant zijn volledig voor zijn rekening.

De uitwerking van een opdracht kan, indien nodig, worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een op een eerdere opdracht volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de klant omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Add Value zal steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

Artikel 7: Oplevering en garantie

Wanneer de opdracht is afgewerkt, gaat Add Value over tot de definitieve oplevering. De oplevering bestaat uit een (symbolische) overdracht van het ontwikkelde product en een duidelijke communicatie.

Indien de ontwikkelde producten kwalificeren als “computerprogrammatuur” zorgt de definitieve oplevering voor de aanvang van een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen deze termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele gebreken te melden aan Add Value. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk gegeven worden en gebeurt bij voorkeur in gebundeld formaat.

Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) zal de klant zich onthouden van elk excessief gebruik d.w.z. zogenaamd gebruik dat beduidend hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening. Add Value zal de klant berichten over het overmatig gebruik en maatregelen bespreken die dit kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, behoudt Add Value zich het recht voor de klant te verplichten om over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is o.a. (maar niet limitatief) het geval indien de behoeften van de klant gewijzigd zijn. Add Value heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

De klant aanvaardt dat er geen oplevering zal plaatsvinden vooraleer de finale factuur integraal voldaan is, in concreto betekent dit dat een website project niet online gezet zal worden voordat de klant het volledige saldo betaald heeft.

Artikel 8: Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals onder andere (maar niet limitatief) meerwerk, zijn enkel geldig indien de klant en Add Value hiertoe gezamenlijk beslissen. De klant aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs en opleveringsperiode. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant.

Artikel 10: Tarieven

De gehanteerde prijzen en tarieven zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders bedongen. De tarieven en prijzen omvatten alle voorzienbare kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Add Value en de klant.

Indien het gaat om een overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van 6 (zes) maanden is verstreken sinds de aanvang of meest recente herziening, heeft Add Value het recht om de tarieven en prijzen ten allen tijde te wijzigen. Add Value zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven, door middel van een aangetekend schrijven, af te zien van de overeenkomst. Bij gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven wordt de klant geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals infra vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de opdrachtgever gemeld.

Bij overeenkomsten die langer dan 1 (één) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer)/ aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

Artikel 12: Facturen en betalingstermijnen

Onze facturen zijn te betalen binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2017: 8%) op jaarbasis worden aangerekend. Indien de adspend vanuit Add Value wordt betaald, dient deze voor het ingaan van de maand waarin de adspend wordt uitgegeven op de rekening van Add Value gestort te worden.

Bij niet betaling van de factuur zal Add Value een schriftelijke ingebrekestelling overmaken aan de klant, dit kan zowel via e-mail als per post worden gedaan. Van zodra Add Value een eerste schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €250. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

De klant ontvangt het afgewerkte en live product slechts na volledige betaling van de finale factuur (zie supra artikel 7).

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud van Add Value

Indien het voorwerp van de overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt, blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Add Value tot op het moment van de gehele betaling door de klant. Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als volledig startklare eindproducten. De klant verbindt zich ertoe geen handelingen te stellen die het eigendomsvoorbehoud van Add Value miskennen en derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

De klant verkrijgt, na betaling van de overeengekomen prijs, alle intellectuele eigendomsrechten op datgene dat Add Value in zijn/haar opdracht creëert. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

De hierboven vermelde overdracht heeft geen enkele betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Add Value. Add Value kan daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan haar toekomen, zoals de open source-software die gebruikt wordt. De eigendomsrechten van de klant blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

Alle door Add Value gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaard tarief vermeerderd met een toeslag van 50%, separaat voor iedere vastgestelde schending. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

De klant aanvaardt dat Add Value ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn/haar handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 15: Hosting en domeinnamen

De klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij draagt de klant zorg voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals o.a. (maar niet limitatief) gebruikersnaam en wachtwoord. De klant is verplicht om Add Value in te lichten in geval van (enig vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter.

Het staat de klant in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut verboden om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:

 

  • Gebruik van processen, programma’s; spamming technieken of andere praktijken die Add Value of andere partijen zouden kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of deze een werkelijke invloed hebben op de hostingdiensten van Add Value.
  • Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, waaronder illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust. (Deze opsomming is niet limitatief).
  • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot, het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Deze begrippen moeten op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevatten onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal. (Deze opsomming is niet limitatief)
  • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
  • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.

De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op een virtuele ruimte. Add Value verkrijgt van de klant een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden, op de wijze die nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten.

De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties, volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de klant en de bevoegde instantie, waarbij Add Value slechts een verbindende rol vervult. De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de klant. Add Value kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot het verlies van de domeinnaam leidt.

De registratiekosten van een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing, bekendgemaakt en aangerekend aan de klant. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 16: Duur en beëindiging van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst tussen Add Value en de klant kan zowel van bepaalde als onbepaalde duur zijn, en geldt in principe voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten.

In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een schriftelijke opzegging tot 3 (drie) maanden voor verstrijken van de duur van de overeenkomst. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven. Mondelinge opzegging of opzegging aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld via e-mail, sms, whatsapp, Facebook Messenger, et cetera) wordt als ongeldig beschouwd.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Add Value als de klant het recht om de overeenkomst te allen tijde eenzijdig en per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van 3 (drie) maanden, startend vanaf de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst.

Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van de gestelde inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Add Value is uitsluitend aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming, die tot stand komt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft uitsluitend beperkt tot deze gevallen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

Add Value is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Add Value is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). Add Value is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

In geval van overmacht is Add Value gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, en dit voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt verstaan onder de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

Add Value kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij Add Value hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling waarin hij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft Add Value de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen.

Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Add Value in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Add Value te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

Artikel 18: Vertrouwelijkheid

Add Value en klant bevestigen dat alle vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst ten allen tijde vertrouwelijk blijft.

Als vertrouwelijke informatie wordt gekwalificeerd: Alle informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)gerechtelijke stappen.

Artikel 19: Bevoegdheid en rechtsmacht bij geschillen

De overeenkomsten tussen Add Value en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Add Value en de klant alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Indien sprake is van een juridisch geschil, is de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen.

Artikel 20: Varia

In bepaalde gevallen is een ‘goed voor druk vereist waarmee de klant zijn officieel akkoord geeft voor de verdere materiële uitvoering van de opdracht. Dit akkoord moet steeds schriftelijk bevestigd en gedagtekend worden, door middel van een techniek die dagtekening toelaat. Door dit akkoord gaat het risico van tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen over op de klant.

Artikel 21: Bepalingen omtrent deze overeenkomst

De klant aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie zoals o.a. (maar niet limitatief) e-mailverkeer, worden hier eveneens onder begrepen.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Add Value behoudt zich het recht voor om desbetreffende bepalingen te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

Add Value kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Officiële toelating van een adverteerder om een document te drukken. Het gaat om een contractueel attest dat bevestigt dat het te drukken document correct is qua vorm en inhoud.

Algemene voorwaarden - Add Value Artikel 1. Definities • De dienstverlener/opdrachtnemer is Add Value • Verkopende partij is Add Value binnen een overeenkomst. • De opdrachtgever is de partij die aan Add Value een opdracht geeft in de overeenkomst • Het voorschot wordt bepaald door Add Value • De prijs is het overeengekomen bedrag in geld dat de opdrachtgever dient te betalen voor de geleverde diensten van Add Value • De cliënt is de onderneming die diensten aankoopt van Add Value. De client heeft niet tot doel de aangekochte goederen of diensten door te verkopen en is de eindgebruiker. Artikel 2. Algemene gegevens 2.1. De rechtsverhouding die ontstaat tussen Add Value BV., rechtspersoon naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Borsbeeksebrug 1, 2600 Berchem, BE 0767.645.033 , en de opdrachtgever wordt beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden door de eenvoudige voorwaarde van afname van dienstverlening of levering van producten. 2.2. De opdrachtgever wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de opdrachtgever gesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor Add Value nadat Add Value deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 2.3. De opdrachtnemer behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te uit te breiden, te wijzigen of aan te vullen. Indien er sprake is van een wijziging zal deze aan de opdrachtgever worden bekend gemaakt. De gewijzigde voorwaarden treden in werking 14 (veertien) kalenderdagen na de bekendmaking. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, zal hij dit aan Add Value melden heeft hij, bij gebrek aan compromis, het recht de overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht gaan. 2.4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer waarbij derden, in welke hoedanigheid ook, worden betrokken voor de uitvoering. Artikel 3. Overeenkomst op afstand 3.1. De bepalingen in dit artikel zijn enkel van toepassing op opdrachtgevers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Add Value. Wanneer beide partijen hun toestemming uitdrukkelijk te kennen geven over de overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst, komt de overeenkomst tot stand. 3.2. Indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de opdrachtgever het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen zonder motivering de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) kalenderdagen na de dag: • Van de sluiting van de overeenkomst in het geval van een dienstenovereenkomst of een levering op een niet materiële drager van digitale inhoud; • Waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt in geval van een verkoopovereenkomst; • Waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt in geval van een overeenkomst waarbij de opdrachtgever in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; • Waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt in geval van een overeenkomst betreffende de levering van een goed dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; • Waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt in geval van een overeenkomst betreffende de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode. 3.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de opdrachtgever ondubbelzinnig schriftelijk te kennen geven dat hij de overeenkomst wenst te herroepen. Zo een kennisgeving kan gebeuren via bijvoorbeeld post, email.De uitoefening van het herroepingsrecht moet gebeuren voordat de hogervermelde herroepingstermijn verstreken is. 3.4. De opdrachtgever moet de goederen onverwijld, tegen ontvangstbewijs, en in elk geval niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld aan Add Value, terugsturen of overhandigen aan Add Value. De opdrachtgever leeft de termijn van 14 (veertien) dagen om de goederen terug te sturen na wanneer de goederen teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 (veertien) dagen verstreken is. 3.5. De opdrachtgever staat in voor de kosten die gepaard gaan met het terugsturen van de goederen. 3.6. Wanneer de teruggestuurde goederen in waarde zijn verminderd, behoudt Add Value zich het recht voor om de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen gelijk aan de waardevermindering van de goederen. De waardevermindering dient het gevolg te zijn van het gebruik van de goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen op eerste zicht bij levering vast te stellen. 3.7. Wanneer de opdrachtgever, in geval van een dienstenovereenkomst, heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de opdrachtgever een bedrag dat evenredig is aan hetgeen, op het moment dat hij Add Value van de herroepping in kennis heeft gesteld, reeds geleverd is, in verhouding tot de prijs voor de volledige uitvoering van de overeenkomst. 3.8. De opdrachtgever kan zijn herroeppingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen conform artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht: • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. Artikel 4. Offertes 4.1. Op vraag van de opdrachtgever stelt Add Value een individuele offerte op met uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en Add Value tarieven en prijzen. Deze offertes zijn steeds opgesteld in regie en de prijsberekeningen hebben steeds een indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs wordt overeengekomen tussen Add Value en de opdrachtgever. 4.2. Deze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. 4.3. De geldigheidsduur van de offerte wordt vermeld in de offerte zelf. Indien de geldigheidsduur niet vermeld staat wordt deze berekend op 30 (dertig) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending. 4.4. Indien een offerte wordt vergezeld van een voorontwerp impliceert deze opmaak niet automatisch een opdrachtbevestiging of aanvaarding vanwege Add Value. De opdrachtgever verkrijgt geen rechten uit de opmaak van dit voorontwerp. Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst 5.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de overeenkomst behoudens hiervoor een mogelijkheid werd voorzien in de overeenkomst zelf. 5.2. Latere wijzigingen of aanvullingen zijn slechts bindend indien de opdrachtnemer hierin schriftelijk heeft toegestemd. Artikel 6. Opdrachtbevestiging 6.1. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte, alsook het eventuele voorontwerp, door de opdrachtgever. De opdrachtbevestiging kan worden afgeleid uit de getekende offerte of een overeenkomst. Een mondelinge aanvaarding of aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen is evenzeer geldig. Add Value start hierna het project op. 6.2. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te schriftelijk herroepen. Deze herroeping zal echter geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de bijkomende betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken. Artikel 7. Voorschotten 7.1. Wanneer de opdrachtgever de offerte aanvaard heeft zoals supra beschreven, wordt de opdrachtgever gevraagd een voorschot van 50% (vijftig procent) van de totale som te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen, tenzij anders werd bedongen. Add Value kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van voorafbetaling van het voorschot. 7.2. Indien de opdrachtgever, na de aanvatting van de werken door Add Value, zijn bevestiging herroept, afziet van de opdracht of de opdracht wijzigt, zullen reeds betaalde voorschotten niet worden terugbetaald door Add Value, ongeacht werkelijk gepresteerde prestaties. Artikel 8. Opleveringstermijn 8.1. De meegedeelde termijnen voor oplevering hebben een louter indicatief karakter. Add Value staat garant voor kwalitatief werk en heeft het recht om de oplevering met maximaal 20 (twintig) werkdagen uit te stellen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enigerlei wijze in het gedrang brengt. Add Value houdt zich eraan de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. 8.2. Bij een ongewone vertraging in de levering heeft de opdrachtgever het recht om de aankoop per getekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat er niet werd gepresteerd binnen een periode van 1 (één) maand nadat Add Value door de opdrachtgever per aangetekend brief in gebreke werd gesteld. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Artikel 9. Uitvoering 9.1. Omtrent de uitvoering van de opdrachten ontstaat er enkel en uitsluitend een inspanningsverbintenis tussen Add Value en de opdrachtgever. 9.2. Add Value beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. De uitvoering van de opdracht gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector, aan de hand van recente inzichten en technologieën. 9.3. Add Value mag hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien zij dit nodig acht voor de goede uitvoering van de opdracht. Add Value heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aanstellen. 9.4. De opdrachtgever houdt zich eraan om alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerkingshandelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder noodzakelijke medewerkingshandelingen wordt o.a. (maar niet limitatief) verstaan: het verstrekken van noodzakelijke gegevens, paswoorden, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van communicatie. De opdrachtgever aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen heeft voor de vooropgestelde opleveringstermijn en de kosten. Eventuele negatieve gevolgen van een gebrek aan medewerking in hoofde van de opdrachtgever zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever. 9.5. De uitwerking van een opdracht kan, indien nodig, worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een op een eerdere opdracht volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Add Value zal steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk en worden buiten de opgegeven prijs vergoed. Artikel 10. Oplevering en garantie 10.1. Wanneer de opdracht is afgewerkt, gaat Add Value over tot de definitieve oplevering. De oplevering bestaat uit een (symbolische) overdracht van het ontwikkelde product en een duidelijke communicatie. 10.2. Indien de ontwikkelde producten kwalificeren als “computerprogrammatuur” zorgt de definitieve oplevering voor de aanvang van een garantieperiode van 1 (één) maand. Binnen deze termijn heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om eventuele gebreken te melden aan Add Value. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk gegeven worden en gebeurt bij voorkeur in gebundeld formaat. 10.3. Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support en hostingsdiensten) zal de opdrachtgever zich onthouden van elk excessief gebruik d.w.z. zogenaamd gebruik dat beduidend hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening. Add Value zal de opdrachtgever berichten over het overmatig gebruik en maatregelen bespreken die dit kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, behoudt Add Value zich het recht voor de opdrachtgever te verplichten om over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is o.a. (maar niet limitatief) het geval indien de behoeften van de opdrachtgever gewijzigd zijn. Add Value heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden. 10.4. De opdrachtgever aanvaardt dat er geen oplevering zal plaatsvinden vooraleer de finale factuur integraal voldaan is, in concreto betekent dit dat een website project niet online gezet zal worden voordat de opdrachtgever het volledige saldo betaald heeft. Artikel 11. Bepalingen omtrent de overeenkomst 11.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie zoals o.a. (maar niet limitatief) e-mailverkeer, worden hier eveneens onder begrepen. 11.2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Add Value behoudt zich het recht voor om desbetreffende bepalingen te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde. 11.3. Add Value kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. 11.4. Officiële toelating van een adverteerder om een document te drukken. Het gaat om een contractueel attest dat bevestigt dat het te drukken document correct is qua vorm en inhoud. Artikel 12. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht 12.1. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals onder andere (maar niet limitatief) meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Add Value hiertoe gezamenlijk beslissen. De opdrachtgever aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs en opleveringsperiode. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 13. Intellectuele eigendom 13.1. De opdrachtgever verkrijgt, na betaling van de overeengekomen prijs, alle intellectuele eigendomsrechten op datgene dat Add Value in zijn/haar opdracht creëert. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. 13.2. De hierboven vermelde overdracht heeft geen enkele betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Add Value. Add Value kan daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan haar toekomen, zoals de open source-software die gebruikt wordt. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties. 13.3. Alle door Add Value gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaard tarief vermeerderd met een toeslag van 50% (vijftig procent), separaat voor iedere vastgestelde schending. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. 13.4. De opdrachtgever aanvaardt dat Add Value ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn/haar handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 14. Tarieven en prijsherziening 14.1. De gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s en steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders bedongen. De tarieven en prijzen omvatten alle voorzienbare kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Add Value en de opdrachtgever. 14.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of er een verhoging optreedt van rechten of belastingen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, mag Add Value de overeengekomen prijs verhogen. 14.3. Indien het gaat om een overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van 6 (zes) maanden is verstreken sinds de aanvang of meest recente herziening, heeft Add Value het recht om de tarieven en prijzen te allen tijde te wijzigen. Add Value zal de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven, door middel van een aangetekend schrijven, af te zien van de overeenkomst. Bij gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de wijzigingen. 14.4. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals infra vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de opdrachtgever gemeld. 14.5. Bij overeenkomsten die langer dan 1 (één) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer)/ aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer. Artikel 15. Facturen en betalingstermijnen 15.1. Onze facturen zijn te betalen binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2020: 8% (acht procent)) op jaarbasis worden aangerekend. Indien de adspend vanuit Add Value wordt betaald, dient deze voor het ingaan van de maand waarin de adspend wordt uitgegeven op de rekening van Add Value gestort te worden. 15.2. Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst of bijzondere voorwaarden, zal de facturatie als volgt gebeuren: • De voorschotfactuur van 50% (vijftig procent) van de totale som te betalen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, tenzij anders werd bedongen; • Het resterende bedrag conform de offerte bij voltooiing van de prestaties conform de offerte • Bij overeenkomsten van onbepaalde duur worden de kosten maandelijks gefactureerd. 15.3. Alle betalingen moeten gebeuren door de opdrachtgever op een rekening aangeduid door Add Value. 15.4. Bij niet correcte of niet-tijdige betaling van de factuur zal Add Value een schriftelijke ingebrekestelling overmaken aan de opdrachtgever, dit kan zowel via e-mail als per post worden gedaan. Van zodra Add Value een eerste schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (10 procent) van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €250 (tweehondervijftig euro). Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. 15.5. De opdrachtgever ontvangt het afgewerkte en live product slechts na volledige betaling van de finale factuur (zie supra artikel 10). 15.6. Wanneer de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis Add Value als verliezende partij in de kosten heeft gewezen, zullen de gerechtskosten door Add Value zelf gedragen worden. Artikel 16. Privacy en vertrouwelijkheid 16.1. Alle nodige informatie en persoonsgegevens van de opdrachtgever zullen discreet en conform de GDPR wetgeving behandeld worden. 16.2. Add Value en de opdrachtgever bevestigen dat alle vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst ten allen tijde vertrouwelijk blijft. 16.3. Als vertrouwelijke informatie wordt gekwalificeerd, zonder limitatief te zijn: Alle informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)gerechtelijke stappen. Artikel 17. De duur en beëindiging van de overeenkomst 17.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de reeds gemaakte kosten door Add Value te vergoeden en dit onverminerd het recht van Add Value om de nakoming van de overeenkomst te vorderen en/of een schadevergoeding. 17.2. De duur van de overeenkomst tussen Add Value en de opdrachtgever kan zowel van bepaalde als onbepaalde duur zijn, en geldt in principe voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten. 17.3. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een schriftelijke opzegging tot 3 (drie) maanden voor verstrijken van de duur van de overeenkomst. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven. Mondelinge opzegging of opzegging aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld via e-mail, sms, whatsapp, Facebook Messenger, et cetera) wordt als ongeldig beschouwd. 17.4. In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Add Value als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te allen tijde eenzijdig en per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van 3 (drie) maanden, startend vanaf de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven. 17.5.. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. 17.6. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van de gestelde inbreuk. 17.7. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud van Add Value 18.1. Indien het voorwerp van de overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt, blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Add Value tot op het moment van de gehele betaling door de opdrachtgever. Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als volledig startklare eindproducten. De opdrachtgever verbindt zich ertoe geen handelingen te stellen die het eigendomsvoorbehoud van Add Value miskennen en derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen. 18.2. De ontwerpbestanden blijven te allen tijde eigendom van Add Value tenzij anders bedongen in de overeenkomst. 18.3. De opdrachtgever is verplicht om afgeleverde zaken onder eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen en als te herkennen eigendom van Add Value te bewaren. Artikel 19. Hosting en domeinnamen 19.1. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij draagt de opdrachtgever zorg voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals o.a. (maar niet limitatief) gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever is verplicht om Add Value in te lichten in geval van (enig vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter. 19.2. Het staat de opdrachtgever in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut verboden om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende: • Gebruik van processen, programma’s; spamming technieken of andere praktijken die Add Value of andere partijen zouden kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of deze een werkelijke invloed hebben op de hostingdiensten van Add Value; • Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, waaronder illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust. (Deze opsomming is niet limitatief); • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot, het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Deze begrippen moeten op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevatten onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal. (Deze opsomming is niet limitatief); • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid; • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden; • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet toegelaten handelingen. 19.3. De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op een virtuele ruimte. Add Value verkrijgt van de opdrachtgever een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden, op de wijze die nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten. 19.4. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties, volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie, waarbij Add Value slechts een verbindende rol vervult. De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever. Add Value kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot het verlies van de domeinnaam leidt. 19.5. De registratiekosten van een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing, bekendgemaakt en aangerekend aan de opdrachtgever. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding. Artikel 20. Overmacht 20.1. Add Value is bevrijdt van zijn contractuele verplichtingen indien hij kan aantonen dat de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen het gevolg is van een vreemde oorzaak of overmacht. Add Value behoudt zich het recht voor in geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Artikel 21. Gebreken 21.1. Indien er grote gebreken zijn, kan de opdrachtgever tot 2 (twee) maanden na het ontdekken van het gebrek, dit gebrek melden. Indien dit gebrek ontdekt wordt binnen de 6 (zes) maanden na levering, draagt Add Value de bewijslast. Add Value dient dan aan te tonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de levering. Na de termijn van 6 (zes) maanden ligt de bewijslast bij de client. Artikel 22. Aansprakelijkheid 22.1. Add Value is uitsluitend aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming, die tot stand komt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft uitsluitend beperkt tot deze gevallen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding voor de geleverde prestaties. 22.2. Add Value is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Add Value is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). Add Value is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 22.3. Add Value kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit plaatsvond tijdens de uitvoering van hun opdracht. 22.4. Indien de opdrachtgever een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij Add Value hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling waarin hij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft Add Value de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen. 22.5. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Add Value in het gedrang brengt, zal hij Add Value dienen te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. Artikel 23. Bevoegdheid en rechtsmacht bij geschillen 23.1. De overeenkomsten tussen Add Value en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Add Value en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. 23.2. Indien sprake is van een juridisch geschil, is de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen. Artikel 24. Varia. 24.1. In bepaalde gevallen is een ‘goed voor druk vereist waarmee de opdrachtgever zijn officieel akkoord geeft voor de verdere materiële uitvoering van de opdracht. Dit akkoord moet steeds schriftelijk bevestigd en gedagtekend worden, door middel van een techniek die dagtekening toelaat. Door dit akkoord gaat het risico van tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen over op de opdrachtgever.